INFO

Konečný uživatel je povinen doručit poskytovateli dotace (Karlovarský kraj) do 20 pracovních dní od ukončení realizace dílčího projektu (výměny kotle), nejpozději však do 27.01.2023 (včetně) závěrečnou zprávu. V případě, že datum ukončení realizace předchází datu podepsání smlouvy, je konečný uživatel povinen doložit závěrečnou zprávu do 20 pracovních dní od podpisu smlouvy.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Vzor Závěrečné zprávy pro kotlíkovou dotaci v Karlovarském kraji – Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech
v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace III

Závěrečná zpráva je zpracována pro tepelné čerpadlo. Uvedené informace lze použít i pro ostatní tepelné zdroje plynový kotel a kotel na biomasu,  které mají navíc pouze dokument: Kopie protokolu o revizi spalinové cesty (revize komína).

!!! KLIKNUTÍM NA TEXT ZOBRAZÍTE VZOR !!!

Samotná smlouva není součástí Závěrečné zprávy. Je zde uvedena, protože jsou v ní informace, které jsou zapotřebí pro vyplnění Závěrečné zprávy: Číslo smlouvy a částky.

Zde jsou ke stažení prázdné dokumenty Závěrečné zprávy, Dokladu o likvidaci kotlového tělesa a nadepsání obálky.